Pozytywne zdrowie psychiczne dla Gen Z 
– Bez strachu przed odłączeniem

Strona główna

Witamy w NOMO FOMO

Witamy w projekcie NOMO FOMO. Czym jest projekt NOMO FOMO? NOMO FOMO – Positive Mental Health for GEN Z – NO MORE Fear of Missing Out to innowacyjny projekt, który odpowiada na potrzebę interwencji w zakresie pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi. Projekt ten przedstawia potrzebę promowania pozytywnego zdrowia psychicznego wśród pokolenia Z i identyfikuje wiele stresorów, z jakimi borykają się młodzi ludzie.

W dzisiejszym świecie technologia i media społecznościowe stały się stałym elementem życia pokolenia Z. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby zająć się wpływem i konsekwencjami tej całodobowej obecności dla młodych ludzi. NOMO FOMO zajmuje się tym tematem, mając nadzieję, że młodzi ludzie będą świadomi tego, jak media cyfrowe mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu tożsamości. Projekt ten dostarcza zestaw narzędzi do interaktywnej nauki, aby zająć się FOMO (Fear of Missing Out) - obawą przed byciem niepopularnym, nieciekawym, nieatrakcyjnym, niegodnym, nieprzyjaznym, niemiłym, niedbałym, której młodzi ludzie doświadczają przez "zniekształconą rzeczywistość", która jest wyświetlana w mediach społecznościowych.

Strona główna

Witamy w NOMO FOMO

Witamy w projekcie NOMO FOMO. Czym jest projekt NOMO FOMO? NOMO FOMO – Positive Mental Health for GEN Z – NO MORE Fear of Missing Out to innowacyjny projekt, który odpowiada na potrzebę interwencji w zakresie pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi. Projekt ten przedstawia potrzebę promowania pozytywnego zdrowia psychicznego wśród pokolenia Z i identyfikuje wiele stresorów, z jakimi borykają się młodzi ludzie.

W dzisiejszym świecie technologia i media społecznościowe stały się stałym elementem życia pokolenia Z. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby zająć się wpływem i konsekwencjami tej całodobowej obecności dla młodych ludzi. NOMO FOMO zajmuje się tym tematem, mając nadzieję, że młodzi ludzie będą świadomi tego, jak media cyfrowe mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu tożsamości. Projekt ten dostarcza zestaw narzędzi do interaktywnej nauki, aby zająć się FOMO (Fear of Missing Out) - obawą przed byciem niepopularnym, nieciekawym, nieatrakcyjnym, niegodnym, nieprzyjaznym, niemiłym, niedbałym, której młodzi ludzie doświadczają przez "zniekształconą rzeczywistość", która jest wyświetlana w mediach społecznościowych.

O nas

Partnerstwo

Projekt NOMO FOMO został sfinansowany przy wsparciu programu Erasmus+. Projekt NOMO FOMO rozpoczął się w lutym 2021 roku i będzie trwał do stycznia 2023 roku. NOMO FOMO jest obecnie realizowany przez zespół siedmiu organizacji z Irlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Polski, Portugalii i Hiszpanii.

FIPL

 Future in Perspective Ltd. jest prywatną firmą z siedzibą w przygranicznym regionie Irlandii, specjalizującą się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji medialnej, planowania strategicznego oraz rozwoju i ewaluacji biznesu. Poprzez naszą pracę w projektach finansowanych ze środków krajowych i unijnych, zaangażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które nie uczestniczyły w edukacji, aby ponownie zaangażować się w działalność usługodawców i główny nurt oferty edukacyjnej i szkoleniowej. FIP współpracuje również z młodzieżą i dorosłymi w celu dostarczenia szeregu różnorodnych programów w zakresie produkcji medialnej i zarządzania karierą - wspierając kolejne pokolenie kreatywnych osób w budowaniu i podtrzymywaniu udanej kariery w sektorze. Future in Perspective jest nowoczesną firmą, której struktura odzwierciedla obecną rzeczywistość biznesową. Działa w ekosystemie składającym się z ciągle zmieniających się partnerstw i sojuszy. FIP zatrudnia 12 wysoko wykwalifikowanych ekspertów w uzupełniających się dyscyplinach, takich jak zarządzanie projektami, produkcja i projektowanie mediów, projektowanie instruktażowe i e-learning, rozwój młodzieży i badania oraz ogólna administracja.

FHB

Skills Elevation FHB, Niemcy, został założony w 2019 roku przez szereg pedagogów, ekologów i naukowców, w celu zapewnienia alternatywnych metodologii edukacyjnych. FHB pracuje szeroko, aby zapewnić wsparcie i edukację dla grup marginalizowanych, szczególnie w odniesieniu do ich rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego. FHB ma trzy główne obszary zainteresowania: rozwój nowych podejść pedagogicznych, rozwój materiałów szkoleniowych dla zmarginalizowanych dorosłych i prowadzenie badań w zakresie psychologii społecznej, biznesu i edukacji.

KANE

Społeczny Rozwój Młodzieży K.A.NE. jest organizacją non-profit założoną w 2008 roku w Grecji. K.A.NE. działa na polu edukacji, młodzieży, integracji społecznej, szkoleń zawodowych i kultury. Misją tej organizacji jest walka z wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie motywacji młodzieży do aktywnego obywatelstwa. Poprzez realizację warsztatów, programów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i działań edukacyjnych, K.A.NE podkreśla potrzebę integracji wszystkich członków społeczeństwa i opowiada się za promocją i rozwojem kształcenia ustawicznego. Organizacja ta ma duże doświadczenie we wspieraniu młodych ludzi i przyczynianiu się do projektów integracyjnych, które promują równość, rozwój osobisty i spójność społeczną.

SOLUTION

Celem Solution: Solidarity & Inclusion jest zwiększenie integracji społecznej wśród młodych dorosłych poprzez proponowanie różnego rodzaju działań pozwalających na wspieranie wzajemnej akceptacji, stymulowanie ludzkich zainteresowań poprzez oferowanie działań przekrojowych, projektowanie programów edukacyjnych w celu otwarcia umysłów i wzmocnienia sprawiedliwej dynamiki międzypokoleniowej. Solution działa w wielokulturowym i społecznie złożonym środowisku: we wschodniej części Paryża istnieje ponad 70 różnych społeczności etnicznych, których młodzi dorośli mogą borykać się z trudnościami ekonomicznymi, jak również z wykluczeniem społecznym i zawodowym. Grupy te są często pozbawione możliwości korzystania z dodatkowych ofert edukacyjnych, które mogłyby pomóc im w zdobyciu nowych umiejętności umożliwiających lepszą integrację ze społeczeństwem. Misją Solution jest proponowanie tym osobom działań z zakresu edukacji nieformalnej, łączących różne grupy odbiorców i stymulujących w ten sposób dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy, przy jednoczesnym promowaniu nabywania miękkich i twardych umiejętności przydatnych w celach zawodowych i społecznych. Na poziomie europejskim, Solution dąży do zwielokrotnienia liczby wymian i partnerstw z kompetentnymi organizacjami specjalizującymi się w edukacji młodzieży, aby zaoferować młodzieży z mniejszymi szansami możliwość udziału w międzynarodowych warsztatach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+, gdzie mogą nabyć nowe umiejętności przydatne dla ich integracji społecznej i zawodowej oraz gdzie mogą wymienić się pomysłami z ludźmi z innych krajów.

 

Website

Embaixada da Juventude

Embaixada de Juventude (EJ), Portugalia została założona w 2015 roku i odgrywa centralną rolę w dziedzinie włączenia społecznego. Ta młodzieżowa organizacja non-profit promuje fundamentalną potrzebę młodych ludzi do rozwijania niezbędnych kompetencji w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia i przejścia na rynek pracy. EJ koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorczości społecznej, zarządzaniu projektami i aktywnym obywatelstwie oraz uznaje za priorytet potrzebę interwencji na rzecz młodzieży, aby pomóc młodym ludziom w pełni wykorzystać ich potencjał i aktywnie przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. EJ działa w poszukiwaniu sposobów wspierania nie tylko młodych ludzi, ale także całych społeczności. Poprzez szereg inicjatyw odgrywają one aktywną rolę we wspieraniu społeczności poprzez udzielanie wsparcia w zakresie włączenia społecznego, uczenia się przez całe życie, rozwoju obszarów wiejskich, równości płci, upodmiotowienia młodzieży, wielokulturowości i sztuki.

INNEO

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO jest polską organizacją. INNEO koncentruje się na rozwoju społecznym i gospodarczym w zakresie badań, szkoleń z zakresu obsługi komputera, przywództwa, rynku pracy, zarządzania projektami, produkcji medialnej i przedsiębiorczości. Głównym celem INNEO jest zapewnienie szkoleń i badań zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Organizacja ta tworzy materiały dydaktyczne, kursy szkoleniowe i systemy mentoringu w celu promowania integracji młodych ludzi na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kompetencji i walkę z bezrobociem. INNEO pasjonuje się kreatywnymi i innowacyjnymi modelami edukacji, aby zachęcić do nauki i możliwości na rynku pracy.

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO jest stowarzyszeniem z siedzibą w Rzeszowie (Polska). Zostało założone w 2011 roku w celu prowadzenia szkoleń dla młodych ludzi, głównie w ramach programu Kapitał Ludzki. Po dwóch latach pracy na poziomie lokalnym i rozwijania sieci kontaktów, członkowie INNEO zdecydowali się na rozwijanie projektów unijnych. Stowarzyszenie jest obecnie zaangażowane w wiele projektów Erasmus +, głównie w dziedzinie przedsiębiorczości, usług komputerowych, edukacji i przemysłu kreatywnego. Pracownicy INNEO mają duże doświadczenie w szkoleniach, badaniach, działaniach upowszechniających, zarządzaniu projektami i administracji.

BACKSLASH

BACKSLASH to organizacja pozarządowa z Walencji w Hiszpanii, która została założona w 2014 roku. Głównym celem BACKSLASH jest wzmocnienie młodzieży i promowanie włączenia społecznego poprzez pomoc młodym ludziom w rozwijaniu kluczowych umiejętności i kompetencji. Organizacja ta priorytetowo traktuje potrzebę zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i wierzy, że indywidualne wzmocnienie pozycji poprzez edukację, szkolenia, prawa człowieka, wartości demokratyczne i współpracę międzynarodową może to osiągnąć. BACKSLASH aktywnie przyczynia się do rosnących potrzeb młodych ludzi w dzisiejszym świecie i rozumie, że orientacja na karierę, przedsiębiorczość i integracja społeczna są fundamentalne w rozwoju osobistym młodych ludzi. Na poziomie europejskim, organizacja ta zapewnia innowacyjne podejście, które ma na celu ponowne przemyślenie polityki młodzieżowej.

Materiały szkoleniowe

Projekt NOMO FOMO - Positive Mental Health for Gen Z - NO MOre Fear of Missing Out odnosi się do potrzeb współczesnej młodzieży i ma na celu promowanie dostępnego podejścia do nauki, które promuje pozytywne zdrowie psychiczne. Aby osiągnąć te cele, partnerzy projektu NOMO FOMO współpracują ze sobą przez cały okres trwania projektu, aby stworzyć następujące innowacyjne materiały edukacyjne: Projekt oferuje szereg interaktywnych infografik, programów szkoleniowych i MOOC. Dzięki temu osoby pracujące z młodzieżą, liderzy rówieśniczy i młodzi ludzie zyskują umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia wpływu FOMO i mediów społecznościowych we współczesnym świecie.

IO1

Zestaw interaktywnych infografik projektu NOMO FOMO

Projekt NOMO FOMO zajmuje się pojęciem FOMO i promuje pozytywne zdrowie psychiczne poprzez szereg interaktywnych infografik. Interaktywne infografiki to plakaty graficzne, które są interaktywne! Oznacza to, że plakaty te zawierają kody QR i linki, które przenoszą młodych ludzi, osoby pracujące z młodzieżą i liderów rówieśniczych do serii filmów edukacyjnych, ćwiczeń, gier i quizów, które pomagają im zwiększyć świadomość na temat wpływu mediów społecznościowych na ich życie w celu promowania pozytywnego zdrowia psychicznego.

IO2

Program szkolenia zawodowego NOMO FOMO

Ten kompleksowy program szkoleniowy wspiera osoby pracujące z młodzieżą na pierwszej linii frontu w pracy w środowiskach internetowych i korzystaniu z zasobów przedstawionych na interaktywnych infografikach. Dzięki temu osoby pracujące z młodzieżą mogą rozwinąć swoje umiejętności w rozpakowywaniu koncepcji "FOMO" i zrozumieć, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w zasoby edukacyjne NOMO FOMO. Szkolenie to pomaga także osobom pracującym z młodzieżą w rozwijaniu ich umiejętności informatycznych oraz w dostosowaniu ich umiejętności facylitacji i zajęć grup młodzieżowych tak, aby uwzględniały wykorzystanie interaktywnych infografik i narzędzi internetowych NOMO FOMO.

IO3

Program szkoleniowy przywództwa rówieśniczego

Program peer leadership buduje liderów zaangażowanych w wymagające środowiska mediów internetowych i społecznościowych. Program ten pracuje bezpośrednio z młodymi ludźmi, aby umożliwić im stanie się liderami rówieśniczymi w promowaniu pozytywnego zdrowia psychicznego. Zapewnia im innowacyjne, interaktywne materiały w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Interaktywna infografika NOMO FOMO może poszerzyć ich wiedzę na kluczowe tematy, a tym samym wesprzeć liderów rówieśniczych w pomaganiu rówieśnikom w radzeniu sobie z różnymi elementami FOMO i ich zdrowiem psychicznym.

IO4

Program szkoleniowy Smartfeed

Ten program szkoleniowy wyposaża osoby pracujące z młodzieżą i młodych ludzi w szereg zasobów, które pomogą im stać się aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych, a nie biernymi i wybiórczymi. Dzięki serii samouczków wideo, poradników i podcastów osoby pracujące z młodzieżą i młodzi ludzie zrozumieją, jak pozytywnie korzystać z technologii, nawet jeśli wiąże się ona z ryzykiem. Celem tego szkolenia jest wspieranie młodych ludzi za pomocą wskazówek i zasobów, które pomogą im przejąć kontrolę nad ich życiem i tożsamością w mediach społecznościowych.

IO5

MOOC and Community of Practice

NOMO FOMO MOOC zapewnia młodym ludziom, osobom pracującym z młodzieżą i wychowawcom, rodzicom i członkom społeczności dostęp do interaktywnej infografiki NOMO FOMO, szkolenia smart-feed wspierającego młodych ludzi w radzeniu sobie z uzależnieniem od mediów społecznościowych oraz wszystkich innych zasobów edukacyjnych opracowanych dla młodych ludzi i wychowawców. Funkcje mediów społecznościowych włączone do tej platformy pomagają wspierać interakcje między młodymi ludźmi a osobami pracującymi z młodzieżą na pierwszej linii oraz między osobami pracującymi z młodzieżą a twórcami treści edukacyjnych. Funkcje te wspierają również zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą z całego konsorcjum projektu NOMO FOMO w naszą Społeczność Praktyki - jest to zamknięta grupa specjalistów ds. młodzieży, którzy będą współpracować poprzez Społeczność Praktyki NOMO FOMO, aby dzielić się pomysłami, strategiami i najlepszymi praktykami w celu wspierania młodych ludzi w zrozumieniu i zarządzaniu ich zdrowiem psychicznym w świecie po pandemii. 

Videos - C3 Event

Newsletter 4

Nowości

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Kontakt

Aby zaangażować się i wesprzeć nasz projekt, znajdź i śledź nas na Facebooku pod adresem:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Numer projektu: 2020-3-IE-KA205-082880

pl_PLPolish